அங்கீகரிக்கப்படாத வீட்டுமனைகளை அங்கீகரிக்கும் விதிமுறைகள்

அங்கீகரிக்கப்படாத வீட்டு மனைகளை வரைமுறைபடுத்த என்ன செய்ய வேண்டும்?   அங்கீகரிக்கப்படாத விட்டு மனைகளை வரைமுறைப்படுத்துவதற்கான விதிமுறைகளை, தமிழ்நாடு அரசு,மே  4, 2017 தேதியிட்ட அரசாணை மூலம் […]